Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Криминалистика и Съдебни експертизи

Posted by svetli 
Криминалистика и Съдебни експертизи
September 23, 2010 01:26PM
Колеги някой има ли лекции по Криминалистика и Съдебни експертизи на проф. Евгения Коцева?
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
September 24, 2010 08:35AM
Вижте си личните съобщения
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
September 24, 2010 05:56PM
е, сподели и насам де...
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
September 26, 2010 02:00PM
Да, и аз чакам winking smiley
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
September 26, 2010 03:11PM
Някой знае ли кои въпроси отпадат и кои са и любимите за изпит?
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
September 27, 2010 09:55AM
Лекциики и насам ако може eye rolling smiley winking smiley
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
October 05, 2010 04:58PM
Колеги снабдихте ли се вече с лекциите?Изпратете ми ги ако може на e-mail: svetli_z@abv.bg
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
October 06, 2010 09:02AM
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
October 06, 2010 11:03AM
Тези стават ли?
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
October 06, 2010 11:52AM
.. нямам идея .. но само тях мога да предложа smiling smiley
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
October 06, 2010 02:02PM
ОК мерси smiling smiley)))
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 08, 2010 10:02AM
Колеги , има ли отпаднали въпроси ? Какво ще представлява изпита ?? Дайте насоки някви .. winking smiley
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 09, 2010 01:22PM
Изпитът е писмен и ще се състои от два въпроса както следва:
1. Въпрос от Криминалистика - обща част и
2. Въпрос от Съдебни експертизи - особена част.

P.S. Би било полезно ако някой има допълнителна информация да я сподели.Edited 1 time(s). Last edit at 11/09/2010 01:23PM by jafiso.
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 09, 2010 01:56PM
А кои въпроси отпадат....някой знае ли???
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 09, 2010 04:25PM
Значи да не четем специалната част на криминалистиката ??
Криминалистика за изпита
November 09, 2010 11:31AM
Колеги , какво ще представлява изпита ? Един въпрос криминалистика , един експертизи ? Общата част на експертизите няма се включва нали ? Дайте някво инфо winking smiley
Re: Криминалистика за изпита
November 09, 2010 01:18PM
Добре де нали има тема по въпроса, защо трябва да се отваря нова?
Re: Криминалистика за изпита
November 09, 2010 04:25PM
ми така реших днес , ако има желание администратора може да е изтрие .. Прав си , просто другата е стара и мислех ,че няма да обърнете внимание на новото питане в нея smiling smiley)Edited 1 time(s). Last edit at 11/09/2010 04:26PM by proletna_luna.
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 10, 2010 10:08AM
А кои въпроси отпадат???
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 10, 2010 10:22AM
Ето конспекти за тези, които нямат: [dox.bg]

В конспектите са отбелязани отпадащите въпроси.

Колеги, заблудил съм се:
1. Криминалистика - обща част И ОСОБЕНА ЧАСТ
2. Съдебни експертизи - особена част.


Апелирам отново някой ако има повече информация да я сподели.

Поздрави и успех!Edited 4 time(s). Last edit at 11/12/2010 09:22AM by jafiso.
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 13, 2010 09:16PM
Колеги,
С риск да стана досаден, тъй като вярвам всички четем по горе-долу едни и същи лекции, моля обърнете внимание ако вече не сте го направили на въпрос 4 от Криминалистика. Частта относно "начини на фиксиране на доказателства" и по специално първото предложение - "съставяне на протокол за извършено следствено действие (чл. 100 НПК)". Това вече не е вярно, тъй като с последните промени в НПК разпоредбите, които уреждат съставянето на протокол за всяко действие по разследване и съдебно следствено действие са чл. 128-132 НПК:
Quote:
Съставяне на протокол
Чл. 128. За всяко действие по разследване и съдебно следствено действие се съставя протокол на мястото, където то е извършено.

Съдържание на протокола
Чл. 129. (1) В протокола се посочват: датата и мястото на действията по разследване и съдебните следствени действия; времето, когато са започнали и завършили; лицата, които са участвали; направените искания, бележки и възражения; извършените действия в тяхната последователност и събраните доказателства.

(2) Протоколът се подписва от органа, извършил действието, както и от други участници в наказателното производство в случаите, предвидени в този кодекс.

Поправки, изменения и допълнения в протокола
Чл. 130. Всички поправки, изменения и допълнения в протокола трябва да бъдат удостоверени с подписа на лицата, които са го подписали.

Протоколите като доказателствено средство
Чл. 131. Протоколите, съставени при условията и по реда, предвидени в този кодекс, са доказателствени средства за извършване на съответните действия, за реда, по който са извършени, и за събраните доказателства.

Протокол за изготвяне на веществени доказателствени средства
Чл. 132. (1) Изготвянето на веществени доказателствени средства се отразява в протокола за съответното действие или в отделен протокол, който се подписва от органа, извършил действията, и от специалиста - технически помощник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Изготвянето на веществени доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства, се отразява в протокол, подписан от ръководителя на структурата, изготвила вещественото доказателствено средство, в който се посочват:

1. времето и мястото на прилагане на специалното разузнавателно средство и изготвянето на съответните веществени доказателствени средства;

2. самоличността на контролираното лице;

3. използваните оперативни способи и технически средства;

4. текстово възпроизвеждане на съдържанието на вещественото доказателствено средство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Към протокола по ал. 2 се прилагат: искането за използване на специалното разузнавателно средство, писменото съгласие на лицата по чл. 123, ал. 7, разрешението за използването му и разпореждането на министъра на вътрешните работи или на оправомощен от него заместник-министър или на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на оправомощен от него заместник-председател по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.

(4) Неразделна част от протокола по ал. 2 са веществените доказателствени средства, които се прилагат към делото.
А също така по-надолу привличането на експерти не е уредено в чл. 117 НПК, а вече в чл. 144-154 НПК:

Quote:
Чл. 144. (1) Когато за изясняване на някои обстоятелства по делото са необходими специални знания из областта на науката, изкуството или техниката, съдът или органът на досъдебното производство назначава експертиза.
(2) Експертизата е задължителна, когато съществува съмнение относно:

1. причината на смъртта;

2. характера на телесната повреда;

3. вменяемостта на обвиняемия;

4. способността на обвиняемия с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни обяснения за тях;

5. способността на свидетеля с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни показания за тях.

Съдържание на акта за назначаване на експертиза


Чл. 145. (1) В акта, с който се назначава експертиза, се посочват: основанията, поради които се налага да се извърши експертизата; обектът и задачата на експертизата; материалите, представени на вещото лице; трите имена, образованието, специалността, научната степен, научното звание и длъжността на вещото лице или наименование на учреждението, в което работи, наименованието на медицинското учреждение, в което ще се правят стационарните наблюдения.

(2) Когато експертизата е назначена на досъдебното производство, в акта по ал. 1 се посочва и срокът за представяне на заключението.


Вземане на образци за сравнително изследване


Чл. 146. (1) Органът, който назначава експертизата, може да изисква от обвиняемия образци за сравнително изследване, когато не е възможно да се набавят по друг начин.

(2) Алинея 1 се прилага и спрямо свидетелите, когато е необходимо да се провери дали те са оставили следи на местопрестъплението или върху веществените доказателства.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 са длъжни да предоставят изискваните образци за сравнително изследване, а при отказ те се изземват принудително с разрешение на съответния първоинстанционен съд.

(4) Когато образците за сравнително изследване са свързани с вземане на кръвна проба или с други подобни интервенции с проникване в човешкото тяло, вземането на образците се извършва от лице с медицинска правоспособност под наблюдението на лекар по правилата на медицинската практика и без да се застрашава здравето на лицето.


Лица, на които се възлага експертиза


Чл. 147. Експертизата се възлага на специалисти от съответната област на науката, изкуството или техниката.


Лица, които не могат да бъдат вещи лица


Чл. 148. (1) Не могат да бъдат вещи лица:

1. лицата, спрямо които са налице основанията по чл. 29, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 - 8 и ал. 2;

2. свидетелите по делото;

3. лицата, които се намират в служебна или друга зависимост от обвиняемия или неговия защитник, от пострадалия, частния тъжител, гражданския ищец, гражданския ответник или от техните повереници;

4. лицата, извършили ревизията, материалите от която са послужили като основание за започване на разследването;

5. лицата, които не притежават необходимата професионална правоспособност.

(2) В случаите по ал. 1 вещото лице е длъжно само да си направи отвод.

(3) Заинтересованите лица предявяват отвода пред органа, който е назначил експертизата.


Задължения на вещото лице


Чл. 149. (1) Вещото лице е длъжно да се яви пред съответния орган, когато бъде призовано, и да даде заключение по въпросите на експертизата.

(2) Вещото лице може да откаже да даде заключение само когато поставените въпроси излизат извън рамките на неговата специалност или материалите, с които разполага, не са достатъчни, за да си състави обосновано мнение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Вещото лице представя заключението си в досъдебното производство в срок, определен от органа на досъдебното производство, а в съдебното производство - не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание.

(4) Вещото лице представя заключението си в съда с преписи за страните.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) За неявяване или отказ да даде заключение без уважителни причини вещото лице се наказва с глоба до петстотин лева. Ако вещото лице посочи уважителни причини за неявяването си, глобата се отменя.

(6) Разпит на вещо лице, което се намира извън страната, може да се извърши и чрез видеоконференция или телефонна конференция, когато това се налага от обстоятелствата по делото.


Права на вещото лице


Чл. 150. (1) Вещото лице има следните права: да се запознае с материалите по делото, които се отнасят до въпросите на експертизата; да изисква допълнителни материали и да взема участие при извършването на отделни действия по разследването, когато това е необходимо, за да изпълни възложената му задача; да получи възнаграждение за положения труд и да му се заплатят разходите, които е направил, както и да иска отмяна на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси.

(2) Когато вещите лица са повече от едно, те имат право да се съвещават, преди да дадат заключението. При единодушие вещите лица могат да възложат на едно от тях да изложи пред съответния орган общото заключение, а когато са на различно мнение - всяко от тях дава отделно заключение.


Проверка на условията, на които трябва да отговаря вещото лице, и връчване на акта за назначаването му


Чл. 151. (1) Органът, който е назначил експертизата, призовава вещите лица, проверява тяхната самоличност, специалност и компетентност, отношенията им с обвиняемия и пострадалия, както и наличността на основание за отвод.

(2) Актът за назначаване на експертизата се връчва на вещото лице, след което му се разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако даде невярно заключение.


Експертно заключение


Чл. 152. (1) След като извърши необходимите изследвания, вещото лице съставя писмено заключение, в което посочва: името си и на какво основание е извършена експертизата; къде е извършена; задачата, която е поставена; материалите, които са били използвани; изследванията, които са извършени и с какви научни и технически средства; резултатите, които са получени, и изводите от експертизата.

(2) Заключението се подписва от вещото лице.

(3) Ако при извършването на експертизата се открият нови материали, които имат значение по делото, но по които не му е била поставена задача, вещото лице е длъжно да ги посочи в заключението си.


Допълнителна и повторна експертиза


Чл. 153. Допълнителна експертиза се назначава, когато експертното заключението не е достатъчно пълно и ясно, а повторна - когато не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност.


Доказателствена сила на експертното заключение


Чл. 154. (1) Експертното заключение не е задължително за съда и за органите на досъдебното производство.

(2) Когато не е съгласен със заключението на вещото лице, съответният орган е длъжен да се мотивира.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/13/2010 09:47PM by jafiso.
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 13, 2010 10:25PM
с две думи - навсякъде където срещем текст от НПК трябва да се провери .. лекциите повечето са от 2008-2009 така ,че разминаванията са напълно нормални smiling smiley smiling smiley ...
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 15, 2010 03:11PM
Информация за изпита : 1 въпрос от криминалистика , 1 от Съдебни експертизи.Отпадат въпроси от криминалистика - 20,21,24,33,35,.От съдебни експертизи - цялата обща част+ 26,34.Имам писани лекции от 2010,но са малко понеже не можах да присъствам на всички очни занятия.Това е от мен.
Спорно четене!
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 15, 2010 07:58PM
А можеш ли да ги публикуваш....нищо,че са малко?!?
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 15, 2010 11:17PM
Колега REPLAY, бъркате.
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 16, 2010 09:41AM
Според моята информация по Съдебни отпадат 26 и 30 !! .. както 20 ,21 ,22 понеже се дублирали с Криминалистиката .. Кои последно отпадат ? jafiso , колега споделете и Вие .. !Edited 1 time(s). Last edit at 11/16/2010 09:46AM by proletna_luna.
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 30, 2010 02:23PM
Резултатите са налице.
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 30, 2010 04:42PM
Честито на всички .. още един победен семестър !! smiling bouncing smiley
Приятно изкараване на 8ми декември и Весели празници !! smileys with beer
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
November 30, 2010 04:46PM
На мен ми остава МЧП. Семестърът не е победен (докрай). confused smiley
Re: Криминалистика и Съдебни експертизи
December 03, 2010 02:43PM
И при мен е така, виси ми МЧП, да се надяваме скоро за дата!
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login