Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Нотариат?

Posted by ced 
Нотариат?
March 30, 2012 04:01PM
Здравейте, не виждам нищо за Нотариата, ако някой иска, да сподели нещо за изпита winking smiley
Re: Нотариат?
April 02, 2012 09:10AM
Най-вероятно просто защото изпита мина и сме на друга вълна winking smiley
Re: Нотариат?
April 03, 2012 09:54AM
И аз не виждам кой знае какво има за споделяне.
Re: Нотариат?
April 03, 2012 06:57PM
Просто ми беше интересно дали тестът е сравнително лесен, да се водим по лекциите основно или по учебника на Живко Сталев, както ни бе препоръчан, дали оценките като цяло са добри или повечето колеги са скъсани или някой евентуален въпрос, макар да ни беше казано, че има доста варианти. Даже двама типажа били маркирали едни и същи отговори, единият имал 6, а другия 2 - защото били различни групи, но така и не разбрали, това ни разказа миналия път Ружа Иванова smiling smiley
Изпитът по Нотариат ми се струва по-важен от Екологично право, например, или ИБДП или ОИТ, затова не виждам нищо странно в това, че се интересувам защо за последните предмети има теми, а за Нотариата-не. Иначе благодаря за отговорите.
Re: Нотариат?
April 04, 2012 10:20AM
Нямам кой знае какви спомени, тестът дава оценка според броя на правилните отговори. Аз четох от лекции и от закона - мисля,че теста беше сравнително лесен. Доколкото си спомням нямаше много скъсани.
Re: Нотариат?
April 05, 2012 09:50PM
Изпитът по "Нотариат" е избираем. Когато Ружа Иванова влезе и видя пълна залата БИЦ, започна с това колко пъти е обяснила
на "Учебен отдел" и инспекторката, че дисциплината й е избираема! "История на българската държава и право" е задължителна дисциплина, докато "Обща икономическа теория" също е сред избираемите. Важното е накрая да имате над 300 кредита /без държавните изпити/ и всеки преценя как ще си ги набави!
Re: Нотариат?
April 10, 2012 11:37AM
И аз не знам колко време е нужно да се обясняват тези неща.
Re: Нотариат?
April 10, 2012 04:23PM
Мисля, че не сте прав колега:

Quote:
Чл. 13. За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", са необходими не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Re: Нотариат?
April 18, 2012 09:05PM
Благодаря на proletna luna, радвам се че все пак има и добри хора на тоя свят smiling smiley На останалите - какво да кажа, нито ми отговаряте, нито ми казвате нещо, което не знам.
Re: Нотариат?
April 19, 2012 12:29PM
smileys with beer И заради комплимента, ето и малко примерни въпроси, които намерих останали на компютъра smiling smiley

1. Нотариалните удостоверявания възникват:
а) в късното римско право
б) с възникването на писмеността
в) с овластяването от светската или духовна власт на определени лица да удостоверяват официално гражданско-правни действия, извършени пред тях от трети лица

2. Конкурсът за вакантните места за нотариус се насрочва със заповед на:
а) председателя на Съвета на нотариалната камера
б) Министъра на правосъдието
в) Съвета на нотариусите, съгласувано с Министъра на правосъдието

3. Заповедта на министъра на правосъдието за вписване в регистъра на нотариалната камера на класиралия се за определен район нотариус може да се обжалва:
а) само от Съвета на нотариусите
б) от всеки некласиран в конкурса нотариус
в) само от некласиран за същия район кандидат
Нотариалната правоспособност възниква от момента на .............................

4. Загубена нотариална правоспособност се възстановява:
а) по право с отпадане на основанието за загубването й
б) въз основа на заповед на Министъра на правосъдието по молба на загубилия я нотариус
в) по искане на нотариуса до Съвета на нотариусите

5. Предмет на нотариалната компетентност са:
а) гражданско правни юридически факти
б) само правни действия, независимо от отрасловата им принадлежност
в) гражданско правни изявления за знание или волеизявления, но не и юридически събития

6. Членството на нотариуса в Нотариалната камара възниква:
а) от решение на Общото събрание на Нотариалната камара въз основа на подадена молба от лицето, придобило правоспособност на нотариус
б) по право от момента на придобиване на нотариална правоспособност
в) въз основа на решението на Съвета на нотариусите за вписване на издържалия конкурс нотариус в Регистъра на Нотариалната камара.

7. Посочете разликите в изискванията за придобиване на нотариус по заместване и помощник нотариус:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Подлежи ли на обжалване и пред кой съд отказът на нотариус да извърши поисканото от страната нотариално удостоверяване:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. За кое от изброените нотариални удостоверявания местната нотариална компетентност е условие за тяхната валидност:
а) за извършване на нотариален акт за завещание
б)за нотариални актове за сделки, които имат за предмет право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и за тяхното вписване
в) за всички видове нотариални удостоверявания

10. Нотариален акт за дарение на недвижим имот в полза на съпругата/съпруга на нотариуса е:
а) нищожен
б) унищожаем
в) валиден

11. На кого нотариусът може да върне депозираното за съхранение саморъчно завещание:
а) само лично на завещателя
б) само на лицето, което го е депозирало, независимо дали то е завещател
в) на всяко лице, което го поиска

12. Кои нотариални удостоверявания могат да се извършват валидно само с личното явяване на страната.
...................................................................................................................................................................................
Re: Нотариат?
April 19, 2012 06:51PM
ced Wrote:
-------------------------------------------------------
> Благодаря на proletna luna,
> радвам се че все пак има и
> добри хора на тоя свят smiling smiley На
> останалите - какво да кажа,
> нито ми отговаряте, нито ми
> казвате нещо, което не знам.


1. Не се заяждам.
2. Защо помислихте, че някой има задължение да Ви отговаря? Все си мисля, че може да се отговори ако се знае отговора и ако има желание да се даде такъв - все пак всичко е на доброволни начала.
3. По-полека с квалификациите, защото не правят добро впечатление.

Лично мнение.Edited 2 time(s). Last edit at 04/19/2012 07:04PM by jafiso.
Re: Нотариат?
April 25, 2012 01:06PM
Proletna luna, благодаря за примерните въпроси! Изпитът наближава и напрежението се усеща, но сега като имам представа ми е по-леко winking smiley
Re: Нотариат?
September 24, 2012 06:21PM
Тази година прави списъци и заплашва, че няма да допуска да се явят, които не са попаднали в него.
Re: Нотариат?
October 28, 2012 10:20AM
Аз късно се сещам, но моля Ви, някой ако има тестовете да ми ги прати на мейл loravimi@abv.bg
Ще съм Ви много благодарна!!!
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login