Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Латински език

Posted by missy_meri 
Латински език
June 29, 2010 01:31AM
Някой може ли да реши следния тест:
XV. 1. Поставете ударението на подходящата сричка и обяснете защо. Направете анализ и преведете следните юридически термини praedium dominans; patiente vicino; actio tutelage directa.
2. Напишете на латински: Присъединяване на владение; иск за вреда; продължителна употреба; най-тайната част на договора; служещ имот.
Да се изслушва и втората страна.
От всички стъпки най-трудна е първата.
3. Определяне склонението на съществителните и прилагателните

IX. 1. Поставете ударението на подходящата сричка и обяснете защо. Направете анализ и преведете следните юридически термини: res sese moventes, causa cognita, pactum de vendendo.
2. Напишете на латински: родово имущество, настойничество по завещание, против закона, кредитор, лично пред нотариуса и свидетелите. Картаген трябва да бъде разрушен.
Народното благополучие трябва да бъде върховен закон.
3. Синтактична употреба на степените за сравнение
ДАНО НЯКОЙ ИМА СПОМЕН ОТ ЛАТИНСКИЯ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.Edited 1 time(s). Last edit at 09/12/2010 07:30PM by legisadmin.
Re: Латински език - помощ
July 02, 2010 01:27PM
В момента нямам пред себе си учебник и помагало, а теоретичните въпроси са там, там са и преводите на думите/сентенциите, които ти трябват. Затова те съветвам да си вземеш оренжевото помагало и зеления учебник-граматика, там ще намериш всичко, което търсиш - и правила при превод, и самите преводи, и теоретичните въпроси. winking smiley
Сентенции по латински език
June 20, 2009 10:20PM
от 1 до 19 са за изпита по латински език при гл. ас. Тодоранова и се учат наизуст . другите са бонус winking smiley

1) Правото е наука за доброто и справедливото - Ius est ars aequi et boni.
2) Гласът на един е глас на никого, гласът народен е глас Божий – Vox unius, vox nullius , vox populi, vox Dei.
3) Човекът е обществено същество – Sociale animal est homo. (Aristotel)
4) Изслушвай втората страна – Аudiatur et altera pars .
5) Да можеше римският народ да е като човешка шия – Utinam populus Romanus unam cervicem haberet.
6) Да притежаваш(имаш) тялото си –Habeas corpus.
7) По-добре живо куче отколкото мъртъв лъв – Melior est canis vivus leone mortuo.
8) Oт всички стъпки първата е най-трудната- Оmnium graduum defficillimus est primus.
9) Всекиму своето – Suum cuique.
10) Дойдох , видях , победих – Veni , vidi , vici . (Ceasar)
11) Жребият е хвърлен – Alea iacta est (Ceasar)
12) Нека доброто у хората е върховен закон- Salus populi suprema lex esto. (Cicero)
13) Разделяй и владей – Divide et impera.
14) Дори след като е излекувана раната остава белег- Etiam sanato vulnere, cicatrix manet.
15) Знам , че нищо не знам – Scio me nihil scire. (Socrat)
16) Извършва вече закононарушение, който има намерение да го извърши- Iniuriam , qui facturus est iam facit.
17) Договорите трябва да се спазват – Pacta sunt servanda.
18) Свободата е възможността да се прави , което е разрешено по право. Libertas est potestas faciendi quod iure licet.
19) Здравей, Цезар! Тези, които ще умрат, те поздравяват! (поздравът на гладиаторите към римския император) - Ave Cesar morituri te salutant.
Латински сентенции:
A
A posteriori. - Изхождайки от натрупания опит.
A priori. - Независимо от натрупания опит.
Аb alio еxspectes, alteri quod feceris. - Очаквай от другия товa, което му направиш.
Ad patres. - Към прадедите. (т.е. към смъртта)
Alea iacta est. - Жребият е хвърлен.
Amantes amentes. - Влюбените са лишени от разум.
Amicos amamus, a quibus amamur. - Обичаме приятелите, от които сме обичани.
Audiatur et altera pars. - Да се изслуша и другата страна. (стара юридическа формула)
Ave, Caesar! Мorituri te salutant! - Здравей, Цезар! Тези, които ще умрат, те поздравяват! (поздравът на гладиаторите към римския император)
B
Barba non facit philosophum. - Брадата не прави човека философ.
Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli. - Варваринът тук съм аз, защото никой не ме разбира. (Овидий)
Bonus pater familias - добър (грижлив) домакин (стопанин).
C
Canes latrant, caravanna attamen it! - Кучетата си лаят, керванът си върви!
Circus et panem! - Цирк и хляб. (изразът е популярно известен като "хляб и зрелища"; изразява философията на римските императори, които низвергнали републиката с подкрепата на тълпата, която спечелили чрез този прийом).
Clara pacta, bonie amici. - Чисти сметки, добри приятели.
Clavus clavo pellitur. - Клин клин избива.
Cogito, ergo sum! - Мисля, следователно съществувам.
Conditio, sine qua non! - Условие, без което не може! (принцип при договаряне в политиката, правото, търговията и т.н.)
Crescente pecuniaе, crescit avaritia. - Когато расте богатството, расте и алчността.
Cuius regio, eius religio. - Чиято е земята, негова е религията. (принцип на Аугсбургския мир)
D
De gustibus non est disputandum. - За вкусовете не трябва да се спори.
De jure. - Състояние на нещата според официалните документи по случая и действащата нормативна уредба.
De facto. - Действително (фактическо) състояние на нещата.
Delenda est Carthago! - Картаген трябва да бъде разрушен!
Deliberandum est saepe, statuendum est semel. - Трябва да се обсъжда често, да се решава веднъж.
Di te ament. - Боговете да те закрилят.
Divide et impera! - Разделяй и владей!
Do, ut des. - Давам, за да ми дадеш. (формула от римското право)
Dosis sola facit venenum! - Дозата сама прави отровата! (основополагащ принцип на фармакологията, смисълът му е, че безвредно лекарство няма; затова лекарствата трябва да се използват внимателно и само след препоръка от лекар)
Dum docemus, discimus. - Докато обучаваме, се учим.
Dulce et decorum est pro patria mori. - Сладко и прилично е да умреш за своята родина.
Dum spiro, spero. - Докато дишам, се надявам.
E
Eloquentia principibus maximo ornamento est. - Красноречието е най-голямото украшение на предводителите.
Errare humanum est. - Човешко е да се греши.
Error a culpa vacat. - Грешката е свободна от вина.
Etiam sanato vulnere, cicatrix manet. - Дори и след като е излекувана раната, остава белег.
Ex tempore. - Навреме. (непосредствено преди приготвяне или употреба)
F
Facile dictu, difficile factu. - Лесно за казване, трудно за правене.
Fortuna fortes metuit, ignavos premit. - Съдбата се страхува от храбрите, а потиска страхливите.
Fortuna fovet fortibus. - Съдбата обича смелите.
Fur semper moram facere videtur. — винаги изглежда, че крадеца е в забава.
G
Graeca sunt non leguntur. - Гръцко е, не се чете. ( смисълът се крие в трудността на старогръцкия език)
H
Hodie mihi, cras tibi! - Днес на мен, утре на теб!
Homines caecos reddit cupiditas. - Страстта прави хората слепи.
Homo ad duas res ad intelligendum et ad agendum natus est. - Човек е роден за две неща - да мисли и да действа.
Historia est magistra vitae. - Историята е учителка на живота.
I
In vino veritas. - Във виното е истината.
Iniuriam, qui facturus est, iam facit. - Извършва вече закононарушение, който има намерение да го извърши.
Invia est in scientia (medicina, biologia) via sine lingua latina. - Непроходим е пътят на науката (медицината, биологията) без латинския език.
L
Lege artis! - По всички правила на изкуството. (т.е. с много висока прецизност и професионализъм)
Legem brevem esse oportet. - Законът трябва да бъде кратък. (Сенека)
Scripta manent, verba volant. - Написаното остава, думите отлитат.
Loquacitas raro caret mendacio. - Бъбривостта рядко е лишена от лъжа.
Lupus mortus non mordet. - Умрелият вълк не хапе.
Lupus non mordet lupum. - Вълк вълка не хапе.
M
Melior est canis vivus leone mortuo. - По-добре живо куче отколкото мъртъв лъв.
Memento mei, memini tui! - Ти ще помниш мен, аз ще помня теб! (надпис върху античен пръстен)
Memento mori! - Помни, че си смъртен!
Memento mori, homine, quia pulvis est et in pulveris reverteris! - Помни смъртта, човече, защото си прах и в прах ще се превърнеш!
Multi sunt in bello cervi, in pace leones. - Мнозина по време на война са елени, а по време на мир - лъвове.
N
Ne sit summum malum dolor, malum certe est. - Болката може и да не е най-голямото зло, но със сигурност е зло.
Nemo felicitatis suae obliviscitur. - Никой не забравя своето щастие.
Nemo me impune lacessit (лат.) - Никой няма да ме оскърби безнаказано.
Nemo nostrum idem est in senectute, qui fuit iuvenis. - Никой от нас не е същият на старини, какъвто е бил на младини.
Nemo nostrum non peccat; homines sumus. - Никой от нас не е безгрешен, хора сме.
Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua. - Никой не обича родината си, защото е голяма, а защото е негова.
Nemo vitiis liber est. - Никой не е свободен от пороци.
Nihil est morti tam simile quam somnus. - Нищо не е така подобно на смъртта като съня.
Nocet bonis, qui malis parcit. - Вреди на добрите, който щади лошите.
Nullus dies sine linea. - Нито ден без следа.
Nullus dolor est, quem non longinquitas temporis minuat. - Няма такава болка, която да не намалява с течение на времето.
Nulla poena sine lege. - Никакво наказание без закон. (Основен принцип в наказателното право)
O
Oderint, dum metuant. - Нека мразят, стига само да се страхуват.
Os umerosque deo similis. - В лице и плещи подобен на Бог.
P
Pacta sunt servanda! - Договорите трябва да се спазват! (един от принципите в международното право записан в Устава на ООН)
Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi. - Малко струва оръжието навън, ако няма разбирателство вкъщи.
Patria amanda est nobis. - Родината трябва да бъде обичана от нас.
Primum non nocere! - Първо не вреди! (основополагащ принцип на медицинската наука!!!; ако лекарят не е сигурен, че добре разпознава заболяването и действително може да помогне на пациента, той не трябва да си прави опити с неговото здраве, а да го изпрати при друг лекар)
Q
Qui ceteris deus sibi certe homo est. - Който за другите е бог, за себе си положително е човек.
Qui pro quo. - Един вместо друг. (значението на израза е "бъркотия")
Qui vere severit, autumno metet. - Който е сял напролет, ще жъне наесен.
Quod non est in astis, non est in mundo. — което го няма в делото, няма го в света.
S
Sapiens omnia sua, secum portat. - Мъдрецът носи всичко свое със себе си.
Scio, me nihil scire. - Знам, че нищо не знам.
Scribere scribendo, dicendo dicere discis. - Учим се да пишем с писане, а да говорим с говорене.
Scriptum pro scribente nihil probat. — писаното за тогова, който го е писал, нищо не доказва.
Semel heres, semper heres — веднъж наследник, завинаги наследник, т. е, веднъж прието наследството не може да се отменя.
Sero venientibus ossa. - За закъснелите гости остават само кости.
Si quid in te peccavi, ignosce. - Ако съм сгрешил нещо спрямо тебе, извинявай.
Si tacuisses, philosophus mansisses. - Ако беше мълчал, щеше да останеш философ.
Si vale bene est, ego valeo. (s.v.b.e.e.v.) - Ако си здрав(а) е добре, аз съм здрав(а). (стандартен текст, който се изписва в началото на писмото в Древен Рим)
Spero sic moriar, ut mortuus non erubescam. - Надявам се така да умра, че мъртъв да не се червя. (Сенека)
Suum cuique. - Всекиму своето. (положение в римското право)
T
Testis unus, testis nulus. - Един свидетел не е свидетел.
U
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Ако и да липсват сили, трябва да се похвали намерението.
Ut sentio, ita dico. - Както чувствам, така говоря.
V
Vae victis! - Горко на победените!
Vanitas vanitatum et omnia vanitas! - Суета на суетите, всичко е суета! (Библията, Стар завет, Книга на Еклезиаста)
Veni, vidi, vici! - Дойдох, видях, победих! (Юлий Цезар)
Verba volant, scripta manet. - Думите отлитат, написаното остава.
Vivamus... atque amemus. - Да живеем... и да се обичаме.
Vivere est militare. - Да живееш значи да воюваш. (Сенека)
Vox unius, vox nullius, vox populi, vox Dei. - Гласът на едного е глас на никого, глас народен, глас Божи.Edited 4 time(s). Last edit at 06/22/2009 12:33AM by ХристоДанев.
Re: Сентенции по латински език
June 23, 2009 06:07PM
Браво! Лично благодаря
:-)
Re: Сентенции по латински език
April 13, 2010 11:57AM
изпита устен ли е?
Re: Сентенции по латински език
June 17, 2010 04:46PM
Не, изпитът е писмен. Има преди сесията контролно за освобождаване - ако ти хареса оценката от него, не се явяваш на изпит, вписват я тази оценка.
Re: Латински език
March 13, 2011 01:30PM
Хераклит от Ефес (Heraclitus; ок. 530 — 470 г.пр.н.е.) е древногръцки философ.

* Всичко тече, всичко се променя.
????? ??? ??? ????? ?????
* Много земя претърсват златотърсачите, но намират малко злато.
* Многознанието не научава хората да бъдат умни.
* Мъдростта е само в едно — да се признае, че разумът управлява всичко и чрез всичко.
* Не влизаме два пъти в една и съща река.
In idem flumen bis non descendimus.
* Мисленето е велико достойнство и мъдростта се състои в това да говориш правдиво и вслушвайки се в природата, да постъпваш съобразно с нея.
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login