Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

заплетен казус

Posted by vanessa72 
заплетен казус
December 04, 2009 05:16PM
Моля, колегите да окажат взаимопомощ по следния казус:

Управител на ТД с над 50% държавно участие, за когото, тогава, това е единственият доход, е формирал възнаграждението си, съгласно ДУК, в който са заложени механизмите за формирането му. Поради грешка и некомпетентност в счетоводния отдел, неправилно са начислявали и изплащали сумите по месечното възнаграждение. В момента бившият управител, вече няма отношения с дружеството. Понастоящем, упражнява свободна професия, като сомоосигуряващо се „физическо лице”.

След предсрочно прекратяване на срока на действие на договора, бившият, вече, управителя на ТД завежда граждански иск, за да му се преизчисли възнаграждението и да му се изплати разликата, с която той е бил ощетен. Иска му е свързан и с преизчисление на обезщетението за неползван отпуск, съобразно новия размер на възнаграждението.
Съдът присъжда в полза на ищеца дружеството да заплати исканите суми „за неизплатено дължимо възнаграждение, съгласно ДУК” и „неизплатено възнаграждение за, неползван полагащ се платен отпуск, съгласно ДУК” за 2004 г..

Въпросът ми е свързан със следното:
1. Към коя от хипотезите на чл.13, ал.13 или др. на ЗДДФЛ се отнася конкретният случай и дали е необлагаем („имуществена вреда” или др.?) или е облагаем доход по силата на чл.35, ал.1 („пропуснати ползи или неустойки, с такъв характер”)?
2. Трябва ли лицето да посочи в ГДД присъденото и получено вземане от съда и трябва ли то да бъде обложено с ДОД?
3. Ако „ДА”, евентуално кой и кога, е длъжен, да начисли и внесе данъчното задължение, впредвид и приравняването на ДУК, към трудовите правоотношения:
- Платецът (ТД), съгласно чл. 49, ал.1 на ЗДДФЛ или
- Лицето, придобило дохода (Бившият управител), съгласно чл.38, ал.1 ???
 
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login