Право, иконимика, дипломи, реферати, теми, лекции, съвети, кредити, депозити, банки
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Защита на личните данни

Posted by zezi69 
Защита на личните данни
May 17, 2012 08:42PM
Здравейте,
имам казус, на който трябва да отговоря.
С определенията - на втори и трети въпрос - няма проблем, но за другите въпроси - моля, ако може някой да помогне...
Казуса е следния

Комисията за защита на личните данни, във връзка с предоставените й правомощия от Закона за защита на личните данни, отправя задължително прадписание до публичноправна организация да преустановят събирането и обработването на ЕГН на своите клиенти, както и да унищожи в 30 дневен срок събраните до момента на получаването на задължителното предписание ЕГН. Организацията обжалва това решение, твърдейки, че това е необходимо във връзка с изискванията на Закона за счетоводството. Като контрааргумент на това твърдение може да се посочи обстоятелството, че издаването на фактури за дължимите суми по предоставянето услуги физическите лица, потребители на услугите се обозначават с клиентски номер, а не с ЕГН, от което следва, че обработването на ЕГН е излишно дори и за целите на счетоводството.

1. Следва ли Организацията да продължи събирането и съхраняването на ЕГН?
2. Какво разбираме под „лични данни“ съгласно Закона за защита на личните данни?
3. Кой, по какъв ред и при какви условия може да бъде администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни?
4. Сравнете националното законодателство с изискванията на Европейското право
5. Проучете какви са практиките за събиране на лични данни и упражнявания контрол при събирането, обработката и съхранението на лични данни в друга държава-членка на ЕС;
6. Ползвайки Административнопроцесуалния кодекс (АПК) – Допълнителната разпоредба § 1, т. 3 и т. 4, както и книгата „Публична администрация и услуги от общ интерес: Каква европеизация?“ посочете какво се разбира под услуги под общ интерес в европейското административно пространство
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login